TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/02/2024 14:31

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2022-2025, ngày 19/02/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, lao động, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Các nội dung triển khai, thực hiện Kế hoạch

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản về thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Bố trí, sắp xếp nhân sự phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành, địa phương và bố trí kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn thành phố.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

- Tổ chức giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ và chế độ đối với thanh niên tình nguyện theo Quyết định số 1481/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát danh mục và nội dung các biểu mẫu báo cáo; cập nhật, bổ sung, đề xuất sửa đổi biểu mẫu báo cáo Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam cho phù hợp việc triển khai thống kê tại địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương.

- Triển khai thực hiện danh mục nhiệm vụ phối hợp của các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố giai đoạn 2023-2027.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật các quy định về công tác quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Tổ chức thực hiện

- Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, Dự án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển phát triển thanh niên và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nội vụ theo quy định.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 vào năm 2025 và tổ chức triển khai việc sơ kết sau khi Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan, tham mưu tổng hợp kinh phí, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về việc bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, quận, huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 theo quy định pháp luật hiện hành; lồng ghép trong các Chương trình, Đề án, Đề tài được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các sở, ban, ngành ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 tại cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án, Dự án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố giai đoạn 2023 - 2027 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước thanh niên năm 2024 tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên quy định tại Kế hoạch này.

Bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn xã hội hóa đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án, Dự án trên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của các sở, ban, ngành.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 vào năm 2025 và thực hiện việc sơ kết theo quy định.

- Đề nghị Thành Đoàn Hải Phòng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án, Dự án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; đề xuất các chế độ, chính sách đối với thanh niên trên địa bàn thành phố.

Hà Châu

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn