TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/02/2024 11:03

Kế hoạch xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định năm 2024 của Ngành Tư pháp thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các giải pháp thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 1049/KH-BĐH ngày 07/7/2016 của Ban điều hành công tác xóa quảng cáo, rao vặt thành phố; Công văn số 112/SXD-BCĐ ngày 09/01/2024 của Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả; chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố, ngày 30/01/2024, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch số 201/KH-STP về thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định năm 2024.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của Sở Tư pháp thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền pháp luật về xóa quảng cáo rao vặt nói riêng, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”; gắn với chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”. Tổ chức quán triệt các văn bản pháp luật về hoạt động thông tin quảng cáo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ngành Tư pháp địa phương, nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của mỗi người, tích cực tham gia theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân về xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Việc phổ biến pháp luật về xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định phải bám sát chỉ đạo của thành phố và yêu cầu thực tiễn theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai toàn diện, sâu rộng, lồng ghép với các hoạt động của Ngành bằng các hình thức, biện pháp đa dạng, phù hợp, thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể triển khai, thực hiện Kế hoạch:

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Sở Tư pháp đẩy mạnh phổ biến pháp luật về xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên các phương tiện thông tin, đại chúng; Phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phổ biến trên các báo, đài nhằm đưa các thông tin về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, giới thiệu văn bản pháp luật, hỏi - đáp pháp luật về quảng cáo, xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo… để người dân, doanh nghiệp dễ nắm bắt và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quảng cáo đúng quy định, xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện. Đăng tải các tin, bài viết về xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên Trang thông tin điện tử “Phổ biến, giáo dục pháp luật” thuộc Cổng thông tin điện tử của thành phố.

- Triển khai tốt công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện tham mưu UBND thành phố; Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả; chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố và trực tiếp hướng dẫn theo thẩm quyền trong công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật về quảng cáo, xóa quảng cáo trái quy định.

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi quảng cáo, rao vặt trái quy định trên bờ tường, gốc cây, cột điện và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân (bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực).

- Pháp chế các Sở, ngành chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh phổ biến pháp luật về xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện góp phần đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn cảnh quan, môi trường.

Quang Hưng

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn