TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/06/2022 15:07

Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hải Phòng năm 2022

Ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hải Phòng năm 2022.

Kế hoạch nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Hải Phòng, trong đó tập trung vào những kết quả đạt được, đóng góp của thành phố vào những thành tựu chung của đất nước; qua đó, xây dựng hình ảnh về một thành phố Hải Phòng chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

Công tác thông tin, truyền thông được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; đảm bảo tính chủ động, tính thời sự trong định hướng dư luận. Việc cung cấp thông tin, truyền thông từng lĩnh vực hoạt động của thành phố phải có đầu mối rõ ràng, có phân công, phân nhiệm theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Nội dung trọng tâm tuyên truyền năm 2022: Kế hoạch tập trung vào việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung tuyên truyền chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. Tuyên truyền thực hiện điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của thành phố về các lĩnh vực, nhất là về tiềm năng kinh tế; truyền thống lịch sử, truyền thống văn hoá; hình ảnh tốt đẹp về con người Hải Phòng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; thể hiện được tầm vóc của một thành phố cảng xanh văn minh, hiện đại. Qua đó, tiếp tục quảng bá xúc tiến phát triển du lịch, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, tích cực hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tuyên truyền những chủ trương, nghị quyết; những cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, cấp ủy các cấp trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận nhất trí, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các công trình, dự án lớn của thành phố được khởi công, khánh thành trong năm 2022.

Nội dung tuyên truyền cụ thể:

- Tuyên truyền về phát triển kinh tế: Tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Tiếp tục tuyên truyền về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột chủ yếu: Công nghiệp công nghệ cao, Cảng biển - Logistics, Du lịch - Thương mại.  Tuyên truyền về chủ trương, biện pháp tăng thu ngân sách thành phố năm 2022; triển khai thực hiện hiệu quả vốn đầu tư công tại các cơ quan, vị, địa phương. Tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm năm 2022, các dự án khởi công, khánh thành trong năm 2022, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục tuyên truyền các công trình kiến trúc trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp một số chung cư cũ bằng ngân sách thành phố; xây dựng công viên cây xanh, các khu vực vui chơi, các công trình phục vụ cộng đồng tại địa điểm phù hợp trên địa bàn các quận đến năm 2025; một số công trình hạ tầng đô thị, giao thông thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa mang đặc trưng, bản sắc của thành phố cảng biển. Tuyên truyền đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Tuyên truyền các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tăng trưởng; các giải pháp cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2022; khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp...

- Tuyên truyền về công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường: Tuyên truyền xây dựng, phát triển hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô, tạo thành các cảnh qua, công trình phúc lợi xã hội. Cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án trong quy hoạch phát triển không gian đô thị. Tuyên truyền quy hoạch xây dựng tại các đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu, các quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tuyên truyền các biện pháp quyết liệt để phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các dòng đầu tư mới dự kiến sẽ chuyển dịch về thành phố; Tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của Nhân dân về các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2022, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị…

- Tuyên truyền về phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, du lịch, khoa học công nghệ: Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm của thành phố trong năm 2022. Tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là các di tích được xếp hạng các cấp, các di sản văn hóa phi vật thế quốc gia phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế. Tuyên truyền xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Tuyên truyền chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng; phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho thuê, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở thương mại giá thấp. Tăng cường truyền thông về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đa dạng hóa truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội… Tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; tuyên truyền cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; Tuyên truyền các chương trình khởi sự, khởi nghiệp, xúc tiến việc làm cho học sinh, sinh viên. Tuyên truyền các chính sách kích cầu, phục hồi du lịch nội địa; tiếp tục truyền thông, quảng bá hình ảnh nhằm thu hút du khách đến với thành phố Hải Phòng trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong năm 2022 với thông điệp “Hải Phòng - điểm đến an toàn, tin cậy”. Tuyên truyền định hướng, mục tiêu phát triển du lịch thành phố Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Thông báo kết luận số 553 TB/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy …

 Tuyên truyền về chuyển đổi số: Tuyên truyền triển khai Nghị quyết Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; việc xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị; kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo hướng tập trung, thống nhất trên một hệ thống; các dịch vụ công trực tuyến; các giải pháp tổng thể xây dựng thành phố thông minh; các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính viễn thông theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại. Tập trung tuyên truyền nội dung chuyển đổi số trong thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Tuyên truyền về cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố; tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) gắn với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố. Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tuyên truyền các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuyên truyền về công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đối ngoại và hội nhập quốc tế: Tuyên truyền đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của thành phố xung quanh vấn đề biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Thông tin về quan hệ hợp tác giữa thành phố với các tổ chức, địa phương nước ngoài; thông tin về sự chủ động và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn, hội nghị khu vực và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh và thế mạnh của thành phố. Thông tin về lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Hải Phòng; tiềm năng, thế mạnh, chính sách của thành phố trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với thành phố trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biên giới biển, hải đảo Việt Nam…

Tổ chức thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai nội dung kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Đề xuất Chương trình ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2022- 2025 giữa thành phố với các cơ quan thông tấn, báo chí quốc gia. Lựa chọn các cơ quan báo chí để hợp tác truyền thông. Thực hiện việc ký hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí trên cơ sở kinh phí đã được phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp thông tin, kịp thời đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác hợp tác truyền thông giữa thành phố và các cơ quan báo chí. Làm đầu mối, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong việc cung cấp thông tin triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung thông tin chính thống theo thẩm quyền để các cơ quan báo chí đã ký kết văn bản hợp tác truyền thông và các cơ quan báo chí khác kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị liên quan đề xuất, bố trí kinh phí để thực hiện ký kết các nội dung hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch tuyên truyền của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nội dung trả lời báo chí hoặc những yêu cầu về việc tham gia tọa đàm, trả lời phỏng vấn, hợp tác theo nhiệm vụ được phân công; đề xuất các chuyên mục thông tin cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ trì chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin báo chí về lĩnh vực quản lý; kịp thời trả lời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính thống những vấn đề cần thiết phải tuyên truyền trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng, có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhằm định hướng dư luận xã hội.

Các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dự toán chi tiết bảo đảm phù hợp với định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về thành phố Hải Phòng. Tổ chức hoạt động tác nghiệp, xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề, thực hiện các phóng sự, tin bài theo đúng kế hoạch hợp tác truyền thông. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai kế hoạch hợp tác tuyên truyền bảo đảm hiệu quả, thiết thực góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

Tuấn Hưng

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn