TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/03/2023 08:52

Kế hoạch phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2023

Ngày 28/02/2023, Ban chỉ đạo 799 thành phố ban hành Kế hoạch số  22/KH-BCĐ799 về Phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2023.

I. Mục tiêu - chỉ tiêu

Mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra theo chỉ đạo của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố, gắn với thực hiện hiệu quả các đề án, dự án trong Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; các Chương trình mục tiêu khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

Chỉ tiêu: Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp; phấn đấu giảm dần số người nghiện ma túy, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo, chuyển hóa.

- Tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố, phấn đấu 100% người nghiện ma túy đều có hồ sơ theo dõi, quản lý. Thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Uỷ ban nhân dân thành phố giao về đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2023.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma tuý; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc trồng cây có chất ma túy trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống ma túy; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1452/QĐTTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo các cấp, các ngành huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, đồng thời thực hiện nghiêm Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương; gắn kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo về phòng, chống ma túy; tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo 799 thành phố, Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (theo Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố).

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương phê duyệt thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy, Công điện số 365/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu, phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực có liên quan theo kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Công an Trung ương về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo phù hợp, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ; chủ động đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá các chuyên án điển hình về ma túy...

4. Tập trung cao đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức đa đạng, theo phương châm hướng về cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền; ưu tiên vào khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới trong nhóm thanh, thiếu niên, gắn với tuyên truyền về quản lý, sản xuất, kinh doanh khí N2O, về tác hại của việc sử dụng “bóng cười” theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 30/12/2019 về tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng trái phép khí N2O trên địa bàn thành phố.

- Thường xuyên củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách tại các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương; tăng cường thời lượng phát sóng các chương trình về phòng, chống ma túy. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống ma tủy phục vụ cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên.

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để đề ra các biện pháp cũng như phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan,... làm nền tảng, cốt lỗi trong tấn công trấn áp tội phạm. Chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, kịp thời phát hiện những vấn đề mới trong công tác phòng, chống ma túy để đề xuất những giải pháp giải quyết có hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu.

- Tập trung công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn cảng hàng không, cảng biển; bám sát cơ sở và đẩy mạnh truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Tập trung triệt xoá các điểm, tụ điểm, các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Chủ động tham mưu tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, các hoạt động thiết thực nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 hằng năm.

- Khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác nghiệp vụ và các yêu cầu quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, quản lý ngành nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã chính quy trong thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

- Kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp quản lý hành chính, tuần tra kiểm soát công khai với các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma tuý, trong đó coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, gắn với thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự, khu vui chơi, nơi tổ chức các sự kiện đông người tham gia có sử dụng nhạc mạnh,... ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, sử dụng trái phép chất ma tuý.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành trong quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, các loại thuốc chữa bệnh có chứa hoạt chất gây nghiện, ma tuý,... không để xảy ra vụ việc chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma tuý; chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy; phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển vào, qua địa bàn thành phố.

- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án về ma túy nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

6. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, cập nhật và quản lý người sử dụng ma tuý trái phép, người nghiện ma túy và cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố; chú trọng rà soát, thống kê số người sử dụng ma túy tổng hợp và những người có tiền sử biểu hiện “ngáo đá” để phối hợp quản lý, điều trị, phòng ngừa hành vi vi phạm. Đảm bảo số người nghiện ma túy hiện có trên địa bàn thành phố đều có hồ sơ theo dõi, quản lý và áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp nhằm làm giảm đối tượng nghiện các chất ma túy tại cộng đồng. Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc Methadone, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động phạm tội. Tăng cường công tác quản lý học viên đang cai nghiện tập trung, giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

- Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; tăng cường lập hồ sơ, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong năm 2023 theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố…

7. Củng cố, kiện toàn bộ máy và lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt, mũi nhọn trong công tác phòng, chống ma túy.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch đã ký kết giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma tuý xâm nhập, vận chuyển vào, qua địa bàn.

8. Thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các Bộ luật, Luật mới được ban hành; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực thi hiệu quả, kịp thời, thống nhất, đồng bộ. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản pháp luật mới cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm thuộc các lực lượng chuyên trách.

9. Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ kinh phí và tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ về phòng, chống ma túy. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống ma túy mà Việt Nam là thành viên.

10. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy. Ưu tiên bố trí kinh phí phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, nhất là kinh phí cho công tác đấu tranh, công tác xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, quản lý người nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Minh Trang

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn