TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/03/2023 08:43

Thành phố Hải Phòng thực hiện Đề án Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục đích, nội dung nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước. Nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2025, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố tổ chức giáo dục quyền con người cho người học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, các tài liệu tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quyền con người trong việc thực hiện chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Triển khai đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về giảng dạy quyền con người cho toàn bộ giáo viên, giảng viên, đặc biệt là giảng viên, giáo viên trẻ các cấp học của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục quyền con người. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành liên quan, thành phố về quyền con người và giáo dục quyền con người. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, phổ biến các tài liệu tham khảo, các thông tin liên quan đến quyền con người cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên ở các cấp học; tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm theo các chủ đề cơ bản về quyền con người; thực hiện các hoạt động truyền thông và quảng bá liên quan đến chủ đề quyền con người, giáo dục quyền con người.

 2. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác giảng dạy quyền con người trong chương trình giáo dục, đào tạo của các cấp học, ngành học trong hệ thống giáo dục quốc dân để đề xuất, bổ sung, chỉnh lý chương trình cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới và đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung quyền con người được quy định trong chương trình giáo dục, đào tạo. Khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nội dung giảng dạy quyền con người; trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các nội dung giáo dục quyền con người trong kế hoạch giáo dục môn học; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy về quyền con người của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp học, ngành học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Thực hiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa có nội dung về quyền con người vào chương trình giảng dạy. Thực hiện tốt nội dung quyền con người trong chương trình các môn học; thực hiện tốt chương trình và sử dụng tài liệu giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; lồng ghép, tích hợp nội dung quyền con người vào chương trình hiện hành và trong kế hoạch đổi mới chương trình, tài liệu, học liệu, sách giáo khoa phù hợp với từng cấp học, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung giáo dục quyền con người được quy định trong chương trình giáo dục, đào tạo. Sử dụng tài liệu giảng dạy về quyền con người trong chương trình đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc khối ngành luật, hành chính, nội chính.

4. Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, giảng viên. Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy trực tiếp các môn học về quyền con người hoặc các môn học có lồng ghép nội dung về quyền con người. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quyền con người cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên; đồng thời thường xuyên bồi dưỡng phương pháp giảng dạy định kỳ cho giáo viên, giảng viên ở các cấp học. Tổ chức thực hiện một số lớp học trực tuyến về quyền con người phù hợp với từng cấp học trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tổ chức nghiên cứu thực tế, học tập kinh nghiệm về mô hình giáo dục quyền con người; thực hiện chương trình hợp tác, trao đổi giáo viên với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, kiến thức về quyền con người.

5. Bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thường xuyên cập nhật, bổ sung các văn bản quy định về nội dung chương trình các môn học về pháp luật và các môn học khác có nội dung về quyền con người ở các cấp học, các chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Bổ sung nội dung quyền con người vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên hằng năm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong hệ thống giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tăng cường cơ sở vật chất thiết bị phục vụ giảng dạy quyền con người trong các cơ sở giáo dục. Bổ sung các thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết, giáo trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập về quyền con người trong các nhà trường. Xây dựng tư liệu giáo dục quyền con người tại thư viện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trung học phổ thông; đảm bảo phục vụ kịp thời việc nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, sinh viên, học sinh.

Tổ chức thực hiện:

Sở Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; triển khai thực hiện Đề án phù hợp với kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Chủ trì triển khai tập huấn, bồi dưỡng về quyền con người cho toàn bộ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nhân viên các cấp học; thực hiện các nội dung chương trình giáo dục, sử dụng giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu về quyền con người vào chương trình giáo dục ở bậc học mầm non và các trường phổ thông đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng trang thông tin phổ biến, giáo dục quyền con người trong nhà trường trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục quyền con người trong các cấp học, ngành học. Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức công tác phổ biến, giáo dục quyền con người theo đúng nội dung của Kế hoạch. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung giáo dục quyền con người của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trực thuộc. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án, Kế hoạch theo định kỳ, hằng năm về Ủy ban nhân dân thành phố và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân đối với hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tổ chức triển khai thực hiện Đề án phù hợp với kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục quyền con người đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành có liên quan triển khai hoạt động giáo dục pháp luật về quyền con người trong các cấp học, ngành học trên địa bàn thành phố. Trợ giúp pháp lý về quyền con người cho học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án; việc xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Công an thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nội dung quyền con người cho giáo viên, cán bộ quản lý và học viên trong cơ sở đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện thuộc Công an thành phố. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyền con người trong thanh thiếu niên, giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về việc thực hiện Đề án.  

Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức đưa nội dung quyền con người vào chương trình đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quyền con người cho cán bộ, giảng viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa các nội dung tuyên truyền phổ biến về quyền con người vào chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tổ chức hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên, đặc biệt là đối tượng giáo viên, giảng viên trẻ trong công tác giáo dục quyền con người.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn phù hợp với kế hoạch thực hiện Đề án về Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn. Đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hà Chi

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn