TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2022 08:52

Phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 18/11/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 65/2022/QĐ-UBND về phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2022, theo đó:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định:

- Quyết định này quy định các nội dung liên quan đến việc phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định này không áp dụng đối với hoạt động lễ hội truyền thống và hoạt động lặn.

- Quyết định này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân và phương tiện liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phương tiện thủy nội địa hoặc tàu biển khi tham gia hoạt động phục vụ vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngoài việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hoặc pháp luật về hàng hải còn phải tuân theo các quy định tại Quyết định này.

2. Phân cấp đăng ký, tổ chức quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký, tổ chức quản lý đối với

+ Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không có động cơ có trọng tải toàn phần trên 15 tấn.

+ Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có động cơ, tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa trở lên.

- Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký, tổ chức quản lý đối với

+ Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không có động cơ có trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ máy chính dưới 5 sức ngựa.

+ Tổ chức quản lý phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước được miễn đăng ký đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định.

- Phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước không có động cơ, di chuyển bằng sức người hoặc sức gió, sức nước có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn được miễn đăng ký.

3. Trách nhiệm của các cơ quan thực hiện quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước

- Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố việc thỏa thuận, công bố mở, đóng vùng hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được phép hoạt động theo thẩm quyền quy định; Chấp thuận vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền trên tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan có liên quan đến hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn trong việc trao đổi, cung cấp thông tin; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký phương tiện và quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

- Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao:

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành nội dung, chương trình, tổ chức tập huấn cho người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thanh tra, kim tra, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

- Sở Tài chính: Hướng dẫn việc thu phí, lệ phí đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của phương tiện phục vụ dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng và biên giới biển thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định được phân cấp; Thực hiện chức năng tổ chức quản lý; kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền trên phạm vi địa bàn quận, huyện đối với các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân cấp xã: Tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định được phân cấp.

- Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo thẩm quyền và pháp luật quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động và khai thác, cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước

- Bảo đảm an ninh, an toàn, cu hộ, cứu nạn, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tổ chức, cá nhân khai thác và cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước có trách nhiệm tổ chức tun truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn và quản lý người lái phương tiện, nhân viên phục vụ; hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

Phương Thành

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn