TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/04/2024 10:42

Quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ngày 20/3/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, triển khai đồng bộ, có hệ thống và góp phần bảo vệ, phát triển giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân có cơ sở nuôi trồng thủy sản

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường vịnh, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bám sát, triển khai các yêu cầu tại Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà được phê duyệt tại Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4724/VP-TL ngày 07/7/2023 về việc rà soát chấp thuận các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

- Các cơ sở nuôi trồng thủy sản có nhu cầu triển khai dịch vụ du lịch cần hoàn thiện thủ tục về đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển theo quy định pháp luật và nội dung Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 18/11/2022, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4724/VP-TL ngày 07/7/2023 về việc rà soát, chấp thuận các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật, phổ biến kiến thức về nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tham mưu, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung nội dung của Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà khi cần thiết.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nuôi trồng thủy sản (hỗ trợ vay vốn, các mô hình hợp tác liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm...).

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp khuyến khích đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển du lịch.

4. Sở Du lịch

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà xây dựng mô hình kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch đảm bảo hài hòa, thân thiện với môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch theo thẩm quyền; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phục vụ khách du lịch cho các hộ nuôi trồng thủy sản và quảng bá sản phẩm du lịch tham quan các điểm nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đến du khách trong và ngoài nước.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thực hiện công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo thẩm quyền; tuyên truyền, bảo vệ, phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

- Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, khu vực biển, môi trường theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thực hiện việc giao khu vực biển, quản lý khu vực biển theo quy định.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng sắp xếp, hướng dẫn các phương tiện thủy hoạt động trên vịnh Cát Bà đúng quy định; rà soát các phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp không có đăng ký, đăng kiểm và không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát các quy định về an toàn, kỹ thuật đối với bến, khu vực neo đậu, luồng tuyến và các nội dung khác có liên quan theo thẩm quyền.

8. Sở Xây dựng

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động thi công công trình, xây dựng trong khu vực nuôi trồng thủy sản.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Công an thành phố

- Chủ trì phối hợp với Sở, ngành và các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các sự cố xảy ra đối với hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với tham quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các phòng, ban của huyện Cát Hải tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành đúng chủ trương của thành phố và các quy định của pháp luật; phối hợp trong công tác soát, xét hồ sơ của các tổ chức, cá nhân xin giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản lồng bè theo quy định tại Luật Thủy sản. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên bè bảo đảm theo quy định.

- Phối hợp kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

10. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà thực hiện đúng Chỉ thị này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan về mẫu lồng bè, mẫu nhà chòi, hệ thống nhà vệ sinh, hoạt động nuôi trồng thủy sản theo đúng nội dung Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà được phê duyệt tại Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao dùng trong các bè nuôi trồng thủy sản trên biển và đất có mặt nước ven biển tại thành phố Hải Phòng, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4724/VP-TL ngày 07/7/2023 về việc rà soát, chấp thuận các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm.

- Chỉ đạo, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

- Hướng dẫn xây dựng các mô hình tổ chức, liên kết giữa các cơ sở nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu xây dựng 01 hoặc 02 điểm du lịch cộng đồng với mô hình tổ chức nuôi trồng thủy sản lồng bè liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch phù hợp; tổ chức quản lý các hoạt động tại các khu vực này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

- Bố trí sắp xếp và thực hiện giao khu vực biển cho cá nhân để nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội hằng năm và các yếu tố liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản của hoạt động nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng nuôi thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà khi cần thiết.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về nuôi trồng thủy sản, sử dụng khu vực biển, du lịch, vận tải thủy, xây dựng và các quy định khác của pháp luật theo thẩm quyền.

Minh Anh

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn