TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/03/2024 14:49

Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng

Ngày 22/3/2024, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 30/QĐ-BCĐCTMTQG&PTBV về Chương trình công tác năm 2024. Theo đó:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo, tập trung đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình HĐND, UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn để các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và nông thôn mới.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án có liên quan.

- Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo lộ trình đã được Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của thành phố Hải Phòng.

- Đối với cấp xã: Phấn đấu có thêm 53 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (bao gồm 03 xã thuộc kế hoạch năm 2023), 44 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu (bao gồm 09 xã thuộc kế hoạch năm 2023).

- Đối với cấp huyện: Phấn đấu huyện Bạch Long Vĩ cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đặc thù của Thủ tướng Chính phủ, 04 huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bạch Long Vĩ, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 04 huyện nêu trên.

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 76 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu năm 2024 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

2. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng và nhiệm vụ được phân công tại Bảng kèm theo Quyết định này.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng về tình hình triển khai các nội dung trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc qua và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng theo quy định hoặc theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để xử lý các vấn đề phát sinh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia hướng dẫn các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

+ Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia của các sở, ngành và UBND các quận, huyện theo quy định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng để xử lý các vấn đề phát sinh.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

+ Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc qua và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động thực hiện, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này. Đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thành phố và Ban Chỉ đạo giao. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững năm 2024 của địa phương; rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững trên phạm vi địa bàn quản lý.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công; quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định có liên quan.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện, nhất là đối với cấp xã về cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân theo quy định hiện hành.

- Trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với kết quả thực hiện từng chương trình; thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp theo quy định.

Minh Anh

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn