TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/05/2021 14:27

Chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 

Với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố được trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 26/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc tổ chức đăng tải chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trên phương tiện đại chúng. Để cung cấp thêm thông tin cho cử tri thành phố, Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật xin giới thiệu với bạn đọc:

I. Chương trình hành động của đồng chí Lã Thanh Tân - Ủy viên Thành ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng:

* Đơn vị bầu cử: Thành phố Hải Phòng.

Khi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV tôi đã luôn ý thức được rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời, tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao của mình trước Đảng và trước Nhân dân; là cơ hội, điều kiện cho tôi được kết nối mối quan hệ giữa Trung ương với chính quyền, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XV, tôi sẽ tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với công tác xây dựng Luật: Đây là một hoạt động chiếm nhiều thời gian của Quốc hội, là hoạt động thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, triển khai các quy định của Hiến pháp. Do vậy, cùng với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương; tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những ý kiến, quan điểm khác nhau, lựa chọn thông tin; từ kinh nghiệm công tác thực tiễn của mình tôi sẽ cân nhắc, đánh giá và tham gia ý kiến có chất lượng, phù hợp với thực tế, có dự kiến, dự báo sát hợp với tình hình đất nước và thành phố Hải Phòng vào các Dự án Luật được trình trong các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời, khi tham gia xây dựng chương trình xây dựng luật hằng năm, tôi sẽ tiếp thu ý kiến từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật đã được ban hành có sự chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, nhằm góp phần tạo lập hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhất là những đạo luật có liên quan đến đời sống Nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, an toàn thực phẩm, đất đai, đầu tư, kinh doanh, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thi hành pháp luật.

Mặt khác, trong quá trình tham gia nhiệm vụ lập pháp, việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật sẽ tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Do đó, bản thân tôi nhận thấy việc quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của Nhân dân trong quá trình xây dựng Luật là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần đưa pháp luật hiện hữu trong cuộc sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng, thiết thực của xã hội và Nhân dân.

2. Đối với hoạt động giám sát tối cao: Tôi sẽ nghiên cứu đề xuất Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm để đảm bảo cho các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đi vào cuộc sống, đảm bảo cho luật pháp được thực hiện nghiêm minh, quan tâm đến những vấn đề gắn bó mật thiết đến đời sống Nhân dân như: quản lý tài nguyên, đất đai, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, các chính sách lớn về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm cho người lao động, bình đẳng giới, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nắm vững các quy định của Hiến pháp, pháp luật để tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng như các Đoàn giám sát của các cơ quan Quốc hội khi là thành viên. 

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Tôi sẽ nghiên cứu xem xét khách quan, thận trọng, đề xuất biện pháp phù hợp khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản về phát triển kinh tế, xã hội hằng năm và dài hạn, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, về xây dựng bộ máy Nhà nước, về  đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, về cải cách hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính góp phần đảm bảo các quyết định phù hợp tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; kiên trì đề xuất với Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của thành phố và nhân dân địa phương.

4. Tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động các kỳ họp Quốc hội, chủ động tích cực tham gia vào nội dung các kỳ họp của Quốc hội. Đề xuất nội dung hoạt động và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Tham gia đầy đủ các phiên họp Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên.

5. Triển khai Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ đề xuất các cơ quan Trung ương cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao. Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận. Đây là những việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; do vậy, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm của thành phố để báo cáo, thông tin với các cơ quan có trách nhiệm của Quốc hội trong việc xem xét, thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền quyết định kịp thời.

6. Quan tâm thực hiện tốt việc xem xét, chuyển đơn thư, kiến nghị chính đáng của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, thư của công dân.

7. Để làm tốt được những nội dung trên của người Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, Nhân dân, tiếp nhận và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội. Ngoài ra, sẽ tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm khi cần thiết và có điều kiện thực hiện.

Nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XV, tôi xin hứa sẽ mang hết tâm huyết, năng lực, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm trên 20 năm làm công tác pháp luật ở địa phương và 5 năm hoạt động tại nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân thành phố giao.

II. Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Tư pháp ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021- 2026:

 Tôi được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp thương lựa chọn, giới thiệu là lãnh đạo đại diện cho Sở Tư pháp tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao; tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân thành phố.

Với 18 năm sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, bản thân tôi cũng cảm nhận được những khó khăn, thăng trầm trong sự phát triển đi lên của thành phố và cảm thấy rất tự hào khi được chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng trong những năm vừa qua, cảm nhận được khát vọng của lãnh đạo thành phố và sự kỳ vọng của Nhân dân thành phố đối với sự phát triển của Hải Phòng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tôi nhận thức rằng: Hội đồng nhân dân thành phố là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Bản thân tôi là người có trình độ chuyên môn về pháp luật, được đào tạo bài bản, tốt nghiệp Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội; có 18 năm làm công tác pháp luật tại Sở Tư pháp, được phân công trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, chứng thực…., tham gia giải quyết, tư vấn, hướng dẫn thi hành các vụ việc phức tạp về đất đai, xây dựng, nhà ở…Vì vậy, nếu như được cử tri tin tưởng, ủng hộ bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi sẽ có cơ hội, điều kiện tốt hơn cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến thể chế, cải cách hành chính, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

Tôi cũng hiểu được rằng Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Nếu được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cam kết với cử tri sẽ thực hiện trách nhiệm của người đại biểu như sau:

1. Tích cực học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa bảo đảm hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú, đặc biệt là cử tri tại đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, gắn bó, sâu sát với cơ sở để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách của thành phố vừa đúng quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm; trong đó chú trọng vào những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời, có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cuối cùng, tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn