TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2022 15:47

Hành vi chống người thi hành công vụ bị xử lý như thế nào?

Hỏi: Đề nghị cho biết mức xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ?

 (Nguyễn Đức Anh, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo)

Trả lời: Khoản 2 Điu 3 Ngh định s 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ quy định hành vi chng người thi hành công v là hành vi dùng vũ lc, đe da dùng vũ lc hoc không chp hành hiu lnh, yêu cu ca người thi hành công v hoc có hành vi khác nhm cn tr người thi hành công v thc hin nhim v được giao hoc ép buc người thi hành công v không thc hin nhim v được giao.

Trong đó, người thi hành công v là cán b, công chc, viên chc, sĩ quan, h sĩ quan, chiến sĩ lc lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, t chc hoc cá nhân có thm quyn giao thc hin nhim v, quyn hn theo quy định ca pháp lut và được pháp lut bo v nhm phc v li ích ca Nhà nước, nhân dân và xã hi.

X lý hình s đối vi hành vi chng người thi hành công v: Trong trường hp hành vi chng người thi hành công v đủ yếu t cu thành ti phm thì s b truy cu trách nhim hình s v Ti chng người thi hành công v.

Điu 330 B lut Hình s năm 2015 (sa đổi năm 2017) quy định v Ti chng người thi hành công v như sau:

- Người nào dùng vũ lc, đe da dùng vũ lc hoc dùng th đon khác cn tr người thi hành công v thc hin công v ca h hoc ép buc h thc hin hành vi trái pháp lut, thì b pht ci to không giam gi đến 03 năm hoc pht tù t 06 tháng đến 03 năm.

- Phm ti thuc mt trong các trường hp sau đây, thì b pht tù t 02 năm đến 07 năm:

+ Có t chc;

+ Phm ti 02 ln tr lên;

+ Xúi gic, lôi kéo, kích động người khác phm ti;

+ Gây thit hi v tài sn 50.000.000 đồng tr lên;

+ Tái phm nguy him.

X pht hành chính vi hành vi chng người thi hành công v: Nếu hành vi chng người thi hành công v chưa đến mc độ truy cu trách nhim hình s, người vi phm s b x pht hành chính.

Điu 21 Ngh định s 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định x pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình, hành vi chng người thi hành công v bị xử phạt như sau:

- Pht tin t 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối vi hành vi môi gii, giúp sc cho cá nhân, t chc vi phm trn tránh vic thanh tra, kim tra, kim soát ca người thi hành công v.

- Pht tin t 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối vi mt trong nhng hành vi sau đây:

+ Cn tr hoc không chp hành yêu cu thanh tra, kim tra, kim soát hoc nhim v khác ca người thi hành công v theo quy định ca pháp lut;

+ Có li nói, hành động đe da, lăng m, xúc phm danh d, nhân phm người thi hành công v;

+ T chc, xúi gic, giúp sc, lôi kéo hoc kích động người khác không chp hành yêu cu thanh tra, kim tra, kim soát ca người thi hành công v.

- Pht tin t 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối vi mt trong nhng hành vi sau đây:

+ Dùng vũ lc, đe da dùng vũ lc chng người thi hành công v;

+ Gây thit hi v tài sn, phương tin ca cơ quan nhà nước, ca người thi hành công v;

+ Đưa tin, tài sn, li ích vt cht khác hoc li ích phi vt cht hi l cho người thi hành công v.

Ngoài ra, người vi phm buc xin li công khai đối vi người thi hành công v đó.

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn