TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2022 15:51

Điểm mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, cần giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới.

Xây dựng đồng bộ hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai

Xây dng h thng quy hoch s dng đất đai đồng b 3 cp, gn kết vi quy hoch đô th, xây dng, h tng để đảm bo phù hp, thng nht, gn kết cht ch, thúc đẩy ln nhau phát trin. Đảm bo quy hoch s dng đất phi kết hp gia ch tiêu các loi đất gn vi không gian, phân vùng s dng đất theo 03 khu vc, h sinh thái t nhiên, th hin được thông tin đến tng tha đất.

Công khai, minh bch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất, ch yếu giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyn s dng đất, đấu thu d án có s dng đất nhm tăng thu ngân sách nhà nước và huy động các ngun lc xã hi đối vi các d án đầu tư có tính cht đim nhn, động lc phát trin, có yêu cu v h tng đồng b, v kiến trúc. Quy định các tiêu chí c th đối vi trường hp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyn s dng đất, đấu thu d án có s dng đất và các trường hợp không thông qua đấu giá, đấu thu; trường hp cho thuê đất tr tin mt ln, cho thuê đất tr tin hàng năm để đảm bo d thc thi, d kim tra, d giám sát và ngun thu n định, to điu kin cho người s dng đất ch động hch toán sn xut kinh doanh. Hoàn thin các quy định đối vi qun lý đất đai có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Phân cp thm quyn cho các địa phương trong qun lý, s dng đất đai trên địa bàn, đồng thi thiết lp các cơ chế qun lý thng nht ca Trung ương thông qua quy định v h thng thông tin đất đai, cơ s d liu v đất đai thng nht tp trung qun lý mi biến động ca tng tha đất; các cơ chế kim soát vic thc hin thm quyn v phân cp như thanh tra, kim tra, kim soát, yêu cu cp nht các biến động v qun lý ca địa phương v Trung ương, các cơ chế giám sát ca Quc hi, Hi đồng nhân dân, Mt trận t quc Vit Nam trong t chc thc thi chính sách, pháp lut tng cp.

Công khai minh bch trong thu hi đất

Tiếp tc thc hin công khai minh bch trong thu hi đất thông qua quy định c th v thm quyn, điu kin, tiêu chí thu hi đất để phát trin kinh tế - xã hi vì li ích quc gia, công cng; ch được thu hi đất sau khi hoàn thành b trí tái định cư, tr trường hp tái định cư ti ch.

Gii quyết hài hòa li ích gia người s dng đất, Nhà nước, nhà đầu tư thông qua chính sách bi thường, gii quyết vn đề an sinh bn vng cho người có đất b thu hi. Tiếp tc vn hành các cơ chế chuyn dch t nguyn theo th chế kinh tế th trường thông qua cơ chế t tho thun gia người dân và doanh nghip trong chuyn nhượng quyn s dng đất, góp quyn s dng đất.

Để gii quyết tình trng chm trin khai d án do chm bàn giao mt bng D tho Lut quy định thm quyn tách d án đầu tư cho cơ quan quyết định ch trương đầu tư d án theo quy định ca pháp lut v đầu tư; đồng thi giao trách nhim cho Ủy ban nhân dân cp tnh ch đạo t chc thu hi đất, bi thường, h tr, tái định cư.

Thc hin đồng b các công c qun lý đất đai

Chuyn t phương thc qun lý nng v hành chính sang thc hin đồng b các công c kinh tế, quy hoch, hành chính để qun lý, điu tiết các quan h đất đai; qun lý da vào kết qu và mc tiêu cui cùng.

Hoàn thin các quy định v giá đất theo nguyên tc th trường đảm bo công khai, minh bch, s giám sát ca Hi đồng nhân dân; các chính sách tài chính, ngân sách, thuế để điu tiết ngun thu t đất, địa tô tăng thêm không do người s dng đất đầu tư mang li, gii quyết tình trng đầu cơ, chm s dng đất, b đất hoang.

Hoàn thin các quyn v chuyn nhượng, thế chp quyn thuê trong hp đồng thuế đất tr tin hng năm

Tiếp tc hoàn thin các quyn nht là quyn chuyn nhượng, thế chp quyn thuê trong hp đồng thuê đất tr tin hàng năm; m rng hn mc, đối tượng được nhn chuyn nhượng đất nông nghip để thúc đẩy thương mi hoá quyn s dng đất, vn hóa th trường, phát huy ngun lc đất đai.

Phát huy cao nht ngun lc đất đai, phù hp vi xu thế phát trin

Để khơi dy tim năng, phát huy cao nht ngun lc tài nguyên đất đai, phù hp vi xu thế phát trin, D tho Lut cần hoàn thin các quy định v chế độ s dng đất đa mc đích...

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn