TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2022 16:46

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2022

Ngày 5/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch số 1414/KH-HĐPH về kiểm tra của Hội đồng năm 2022.

Theo Kế hoạch, Hội đồng sẽ tổ chức 04 Đoàn kiểm tra tại một số bộ, địa phương bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh trong Quý IIIII năm 2022.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; tình hình hoạt động của Hội đồng; việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL; kinh phí cho công tác PBGDPL; việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động này; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đồng thời xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác.

Phạm Đức

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn