TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 08:17

Khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Tư pháp xác định trong những tháng cuối năm 2021.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định

6 tháng đầu năm 2021, công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của ngành Tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được toàn Ngành coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hơn 350 văn bản QPPL; các địa phương ban hành khoảng 1.300 văn bản QPPL cấp tỉnh và hàng trăm văn bản QPPL cấp huyện, cấp xã.

Công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản QPPL tiếp tục được chú trọng, nâng cao về chất lượng và bảo đảm thời hạn theo quy định. Các báo cáo thẩm định của Bộ, ngành Tư pháp được các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL coi là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản. 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định 08 đề nghị xây dựng văn bản và 60 dự án, dự thảo văn bản QPPL; các Sở Tư pháp thẩm định hơn 100 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và hơn 1.700 dự thảo văn bản QPPL.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 ban hành Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bao gồm: 16 luật, 12 nghị định, 04 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL gây khó khăn vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.

Góp phần thực hiện mục tiêu kép

6 tháng cuối năm 2021, Bộ Tư pháp xác định thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nêu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ, ngành tư pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Tham gia tích cực, trách nhiệm vào việc xây dựng Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

- Tham gia thực chất, có trách nhiệm cùng chính quyền địa phương trong tham mưu chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công việc trong bối cảnh dịch Covid-19, nhất là ban hành các văn bản về kiểm soát phòng, chống dịch nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong công tác rà soát, thẩm định, xây dựng văn bản QPPL; chú trọng triển khai thi hành nghiêm, hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Đôn đốc các bộ, ngành xây dựng để kịp thời ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản QPPL, sớm đưa các luật, pháp lệnh vào cuộc sống. Nâng cao chất lượng lập đề nghị, công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL.

- Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa và tăng cường năng lực giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế; tập trung xây dựng Báo cáo Quốc hội về công tác tương trợ tư pháp năm 2021. Khẩn trương tham mưu ban hành văn bản thuộc thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.

Khánh Phương

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn