TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/04/2022 11:22

Sau ngày 30/6/2022: Phấn đấu 100% người nộp thuế sử dụng hoá đơn điện tử

 Đây là hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 766/TCT-DNNCN ngày 17/3/2022 với những nội dung cơ bản sau đây:

Để triển khai hóa đơn điện tử đảm bảo sự đồng thuận, hỗ trợ của các cấp, các ngành tại địa phương, Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế thực hiện tập huấn, phổ biến tới các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình thực hiện hoặc có thể phân nhóm theo danh sách đối tượng dự kiến áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế và danh sách đối tượng dự kiến áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế.

 Căn cứ danh sách đã lập, cơ quan Thuế quản lý xây dựng lộ trình triển khai tiếp nhận, xử lý thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 70% và phấn đấu 100% số lượng người nộp thuế, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử; đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng người nộp thuế, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử.

Các Cục thuế chủ động tham mưu, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan phối hợp vận động người nộp thuế, tổ chức bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Đối với đối tượng được miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì các Cục thuế phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa bàn xác định các trường hợp người nộp thuế nhỏ và vừa cần đưa vào diện miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế để báo cáo UBND tỉnh, thành phố có văn bản gửi Bộ Tài chính. Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ người nộp thuế nhỏ và vừa.

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế hướng dẫn: Trường hợp hộ khoán có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan Thuế quản lý hướng dẫn chuyển đổi sang hình thức hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh thì cơ quan Thuế quản lý hướng dẫn hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế khoán cho năm 2022 theo quy định đối với hộ khoán và khi phát sinh bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cần hoá đơn giao cho khách hàng thì thực hiện thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khác sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh bao gồm: cá nhân kinh doanh không thường xuyên nộp thuế theo từng lần phát sinh; hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi phát sinh bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cần hoá đơn giao cho khách hàng thì thực hiện thủ tục đề nghị cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh quy định.

Để đáp ứng việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo từng lần phát sinh từ tháng 4/2022 theo đúng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục thuế chỉ đạo các cơ quan thuế quản lý tại địa bàn thực hiện kịp thời các hướng dẫn về triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Gia Khánh

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn