TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/05/2023 07:47

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan đơn vị và địa phương

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/5/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 966/UBND-KSTTHC về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố trong giải quyết công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 280/CĐ-TTg; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tăng cường trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo điều hành việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và địa phương; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định, được phân cấp, uỷ quyền và được cấp trên giao. Rà soát, kiểm tra và quyết định các công việc theo thẩm quyền, không trình Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố những công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; không được chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác giải quyết; không được giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khác…

Đối với công việc theo quy định phải xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thì chủ động, tích cực lấy ý kiến của đúng cơ quan, đơn vị cần xin ý kiến; văn bản nêu rõ nội dung cần xin ý kiến, thời hạn trả lời; việc thực hiện bảo đảm theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố; không được lạm dụng việc lấy ý kiến tham gia để né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, giải quyết công việc. Cơ quan, đơn vị được xin ý kiến phải cho ý kiến ngay, bảo đảm thời hạn và hiệu quả; nội dung tham gia ý kiến cần cụ thể, rõ ràng, không được trả lời chung chung hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm sang cơ quan, đơn vị khác. Trường hợp đã hết thời hạn tham gia ý kiến theo quy định mà cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến tham gia không trả lời hoặc trả lời chậm so với thời hạn quy định thì được xác định là đồng ý với nội dung xin ý kiến và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Khi trình Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định các công việc theo quy định, nếu chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan về những nội dung chủ yếu của văn bản trình thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình văn bản có trách nhiệm chủ động làm việc để trao đổi, thống nhất với cơ quan, đơn vị chưa thống nhất về nội dung, bảo đảm khi trình hồ sơ công việc lên Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tất cả các nội dung đã được thống nhất theo đúng quy định và Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết, trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các công việc được giao, đặc biệt là các công việc trọng tâm, trọng điểm, các dự án, các nhiệm vụ, công việc đã quá hạn, bị chậm trễ.

Tổ chức rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thẩm quyền, cá thể hoá quyền hạn, trách nhiệm của tập thể với cá nhân người đứng đầu (bảo đảm đúng nguyên tắc thủ trưởng) trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; cắt giảm, đơn giản hoá quy trình, thủ tục giải quyết công việc, hạn chế tối đa việc giao nhiều bộ phận, cùng cấp lãnh đạo duyệt văn bản nhưng trách nhiệm, hiệu quả không cao, phát sinh thêm quy trình thủ tục, thời gian giải quyết công việc bị kéo dài.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có năng lực hạn chế, yếu kém hoặc có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trì trệ, không dám làm các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền được giao thì kiên quyết thay thế, điều chuyển sang công việc khác, nếu vi phạm thì xem xét kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong công việc, vì lợi ích chung.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh việc kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Phối hợp với Chánh Thanh tra thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện rà soát, chủ động thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có năng lực hạn chế, yếu kém hoặc có tư tưởng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trì trệ, không dám làm các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền được giao; kiểm tra, thanh tra công vụ nếu phát hiện vi phạm thì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thường xuyên rà soát, chủ động báo cáo, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong công việc, vì lợi ích chung.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao các cơ quan, đơn vị và địa phương; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trách nhiệm kỷ luật công vụ đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ, không chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và lưu hồ sơ công việc; không trình Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và phải trả lại các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với các hồ sơ trình giải quyết công việc không bảo đảm theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Quang Hưng

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn