TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/07/2022 09:49

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp

Ngày 21/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTP hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2022.

Theo Thông tư, thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Thành viên Hội đồng quản lý phải là công chức hoặc viên chức. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản lý là đại diện của tổ chức có lợi ích liên quan thì không bắt buộc phải là công chức hoặc viên chức.

Đồng thời, thành viên Hội đồng quản lý phải đảm bảo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đảm nhận công việc và không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; phải có trình độ từ đại học trở lên và phải đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ 05 năm (đối với công chức, viên chức).

- Thành viên Hội đồng quản lý không được là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản lý; có năng lực quản lý, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

Miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng quản lý; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc để điều trị bệnh quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa phục hồi; bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật; có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm; có các vi phạm khác đã quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, thôi việc.

Quang Huy

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn