TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/03/2024 09:19

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển".

1. Mục tiêu của đề án

- Mục tiêu chung:

+ Xây dựng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

+ Hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, duy trì và phổ biến, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nhằm thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và phục vụ nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật hiệu quả.

- Mục tiêu cụ thể

+ Khắc phục hạn chế, bất cập của Bộ pháp điển hiện nay.

+ Tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện các kỹ thuật pháp điển hợp lý, khoa học hơn, góp phần thuận tiện trong khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

+ Bộ pháp điển được phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

+ Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

+ Phấn đấu 80% công chức các bộ, ngành và địa phương được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, có 50.000 lượt truy cập Bộ pháp điển mỗi ngày.

+ Phấn đấu 100% các bộ, ngành và địa phương đều có báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án

- Rà soát, hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định:

+ Rà soát, xác định và pháp điển bổ sung các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển;

+ Rà soát, xử lý, hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển.

- Tổ chức nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật pháp điển bảo đảm Bộ pháp điển sắp xếp hợp lý, khoa học hơn.

- Tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng:

+ Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong áp dụng và thực hiện pháp luật, trọng tâm là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như: công chức từ trung ương đến địa phương; luật sư; công chứng viên; trợ giúp viên pháp lý; giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật.

+ Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên nguồn tại các bộ, ngành và địa phương về kiến thức tổng quan, kỹ năng, phương pháp để các tập huấn viên sẽ là các báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển:

+ Rà soát, kịp thời tăng cường giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển;

+ Xây dựng, quản lý, vận hành Bộ pháp điển cùng với việc từng bước kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển:

Tăng cường bố trí các điều kiện về nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

+ Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

+ Bố trí công chức làm công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong tổng biên chế được giao.

3. Kinh phí thực hiện Đề án

- Kinh phí được sử dụng từ ngân sách nhà nước bố trí cho các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hằng năm theo quy định và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hăng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Phạm Việt

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn