TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/10/2023 10:15

Số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 25/9/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1333/QĐ-BHXH về quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Yêu cầu đối với việc số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Yêu cầu đối với việc số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm:

- Quá trình số hóa phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, toàn vẹn dữ liệu của hồ sơ, giấy tờ được số hóa và tính hoàn thiện về nội dung, quy trình số hóa.

- Quá trình số hóa phải bảo đảm các nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không làm xâm hại, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Dữ liệu điện tử của giấy tờ phải lưu các trường dữ liệu đặc tả để tái sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính khác có liên quan.

Người có trách nhiệm thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người có trách nhiệm thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm:

- Công chức, viên chức, người lao động được giao thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

- Nhân viên của doanh nghiệp cung ứng bưu chính và các trường hợp khác được giao đảm nhận việc số hóa hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như sau:

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử phải bảo đảm thể thức theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc được chuyển từ bản giấy sang bản điện tử theo quy định về công tác văn thư.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử phải được xử lý để bảo đảm đầy đủ các dữ liệu đặc tả và quy định về lưu trữ thông điệp điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử được lưu vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hà Châu

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn