TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2022 08:52

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Dự thảo Nghị định được bố cục gồm 3 chương, 13 Điều. Theo đó, Nghị định sẽ tập trung quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, trì hoãn giao dịch.

Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Dự thảo nêu rõ các nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được sử dụng để xây dựng, cập nhật chính sách, chiến lược và kế hoạch thực hiện sau đánh giá về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của quốc gia.

Trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo

Về trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo, dự thảo Nghị định nêu đối tượng báo cáo phải cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo khoản 1 Điều 38 Luật Phòng, chống rửa tiền cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau: Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước đối với các giao dịch được báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện trở lên nếu giao dịch liên quan tới tội phạm được báo cáo theo Khoản 3 Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân các cấp nếu giao dịch liên quan tới vụ việc và khách hàng đã có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can. Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng các cơ quan này là người ký yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo và thông tin liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra nếu giao dịch liên quan tới các đối tượng bị nghi ngờ phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan này là người ký yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo và thông tin liên quan.

Cơ quan thuế, cơ quan có chức năng điều tra ban đầu nếu giao dịch liên quan tới cá nhân, tổ chức bị nghi ngờ vi phạm pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan hoặc pháp luật khác liên quan. Yêu cầu cung cấp thông tin phải được Thủ trưởng, Phó Thủ Trưởng cơ quan Thuế, cơ quan có chức năng điều tra ban đầu ký yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo và thông tin liên quan.

Cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khi thực hiện nhiệm vụ theo các quyết định thanh tra, kiểm tra do cấp có thẩm quyền ban hành ký yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo và thông tin liên quan. 

Dự thảo đang được lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, mục Góp ý dự thảo.

Trần Khánh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn