TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/03/2023 09:58

Chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2023

Ngày 20/02/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp số 03-Ctr/BTGTU-UBND trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm” năm 2023.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/BTGTU- UBND ngày 22/7/2021 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị những năm tiếp theo. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành về công tác tư tưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hằng năm. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung, hình thức, thời gian phối hợp

1. Phối hợp tuyên truyền thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, thành phố năm 2023; tuyên truyền quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, chính sách của thành phố trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, quan hệ hợp tác liên vùng, hợp tác giữa thành phố với các tổ chức, địa phương nước ngoài. Tuyên truyền về tình hình triển khai các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023, tiến độ thực hiện so với mục tiêu kế hoạch; các giải pháp thu, chi ngân sách năm 2023.

2. Phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm

Tập trung nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xây dựng phương án phối hợp tuyên truyền, trọng tâm một số nhiệm vụ sau:

- Giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, nhất là các vụ việc liên quan đến cưỡng chế, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án; giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng... trên địa bàn thành phố; tiến độ giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, đặc biệt là vụ việc liên quan đến đất đai.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác.

- Xử lý thông tin phản ánh của báo chí, từ hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

- Phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội, môi trường; những “điểm nóng” về tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và an ninh nông thôn; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

- Nắm tình hình dư luận xã hội về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực trong bộ máy công quyền. Đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Định hướng thông tin, tuyên truyền trong xử lý, giải quyết các vụ đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các vụ việc phức tạp, tập trung đông người, có yếu tố nước ngoài.

- Nắm bắt tình hình và các hoạt động của các tổ chức người Hải Phòng ở nước ngoài, vận động kiều bào hướng về quê hương, đầu tư tại thành phố.

Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân thành phố: Đề xuất nội dung, phối hợp xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác trên lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đồng bộ với việc triển khai thực hiện chương trình. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức hội nghị và cử lãnh đạo tham gia làm báo cáo viên tại các hội nghị báo cáo viên thành phố; hội nghị giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ trì, chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức rút kinh nghiệm sau khi giải quyết những vụ việc, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, nhất là những nội dung có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm” liên quan đến hoạt động của Ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chủ trì xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình và biện pháp xử lý, giải quyết bức xúc; phối hợp tổ chức họp báo; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về vụ việc; chỉ đạo tổ chức đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi xuyên tạc sự thật, kích động Nhân dân. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp ủy đảng tổ chức rút kinh nghiệm sau khi giải quyết vụ việc, vấn đề bức xúc lớn, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”.

Huy Quang

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn