TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/03/2023 10:00

Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023

Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Mục tiêu phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số tại Kế hoạch Chuyển đổi số, Kế hoạch thực hiện chương trình công tác của đơn vị.  100% các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh quận, huyện tiếp tục duy trì các chuyên mục “Chuyển đổi số”. 100% phóng viên, biên tập viên, cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở được tập huấn kỹ năng viết tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền về chuyển đổi số. 100% mô hình chuyển đổi số thành công, gương điển hình về chuyển đổi số được tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức 01-02 cuộc thi, Hội thảo cấp thành phố về Chuyển đổi số. Tối thiểu 50% các trường học có nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số thông qua các buổi học ngoại khóa và các hình thức khác.

Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành (cơ quan, đơn vị, địa phương) về công tác chuyển đổi số.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo về chuyển đổi số của Trung ương và của thành phố.

- Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số.

- Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành công, tôn vinh tấm gương điển hình về chuyển đổi số.

- Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia”  trên Zalo. 

- Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2023, cụ thể:

+ Tuyên truyền về Thể chế số: Tuyên truyền quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng. Tuyên truyền bộ tiêu chí để đánh giá mức độ Chuyển đổi số các đơn vị, địa phương theo bộ tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Tuyên truyền tiêu chí chuyển đổi số trở thành một trong các chỉ số thành phần đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đối với các sở, ngành, địa phương.

+ Tuyên truyền về Hạ tầng số: Tuyên truyền việc tiếp tục Phát triển hạ tầng viễn thông xoá các vùng, khu vực lõm sóng băng thông rộng trên địa bàn thành phố, phát triển hạ tầng mạng 5G tại các một số khu đô thị trung tâm.  Tuyên truyền kết quả nâng cấp, mở rộng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Tuyên truyền quá trình xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu thành phố trên nền tảng điện toán đám mây phục vụ chính quyền số.

+ Tuyên truyền về Dữ liệu số: Tuyên truyền việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thành phố Hải Phòng, kết nối chia sẻ dùng chung trong các cơ quan nhà nước. Tuyên truyền kết quả xây dựng, triển khai Kho dữ liệu (Data Warehouse) tập trung, dùng chung; xây dựng Cổng dữ liệu mở, tạo lập và cung cấp/công bố dữ liệu mở của thành phố qua Cổng dữ liệu mở; xây dựng, phát triển CSDL chuyên ngành, tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở thành phố, cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp.

+  Tuyên truyền về Nền tảng số: Tuyên truyền kết quả triển khai hạ tầng nền tảng điện toán đám mây phục vụ nhu cầu lưu trữ dữ liệu điện tử của các cơ quan nhà nước thành phố. Phổ biến nền tảng tích hợp, chia sẻ thành phố (LGSP), bảo đảm kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Tiếp tục phổ cập nền tảng học trực tuyến onetouch.edu.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

+ Tuyên truyền việc bảo đảm An toàn thông tin mạng: Tuyên truyền, phổ biến nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vào sử dụng và hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

+ Tuyên truyền về Chính quyền số: Phổ cập dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thông minh, tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền kết quả triển khai việc phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị toàn thành phố.  Tuyên truyền việc số hoá và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền.

+ Tuyên truyền về Kinh tế số: Tuyên truyền việc phát triển ngành công nghiệp ICT và các doanh nghiệp công nghệ số: Xây dựng cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp và các khu công nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong sản xuất công nghiệp. Tuyên truyền việc thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp kiến tạo và sử dụng giải pháp số; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển, hợp tác về thương mại điện tử; xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số.

+ Tuyên truyền về Xã hội số: Tuyên truyền về kết quả chuyển đổi số trong Y tế, chăm sóc sức khỏe, phát triển mô hình bệnh viện thông minh, triển khai bệnh án điện tử, số theo dõi sức khỏe điện tử… Tuyên truyền về Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo: Đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, phát triển giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng số, giáo dục đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ số để gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là người dân ở vùng khó khăn. Triển khai học bạ điện tử, nền tảng giáo dục trực tuyến. Tuyên truyền về Chuyển đổi số trong Báo chí truyền thông: Tiếp tục Nâng cấp hệ thống truyền thanh kỹ thuật số cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa trung tâm và hải đảo. Tuyên truyền kết quả nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số.

Ngọc Châu

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn