TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 08:19

Lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Tư pháp, trong khuôn khổ dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EUJULE) năm 2021, vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thử nghiệm “Tài liệu hướng dẫn lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho các cơ quan địa phương”.

Bình đẳng giới là quyền cơ bản của con người

Trong những năm qua, Bộ Tư pháp đã chủ trương tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Công tác hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào công tác xây dựng pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; trợ giúp pháp lý; hành chính tư pháp; hợp tác quốc tế... ngày càng đi vào thực chất có chiều sâu.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác bình đẳng giới của ngành Tư pháp cũng còn những hạn chế cần khắc phục như: công tác lồng ghép giới trong xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Bình đẳng giới; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tuy đã chủ động, tích cực nhưng chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về bình đẳng nam nữ…

Để góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác bình đẳng giới, thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Tư pháp đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp đó là xây dựng Tài liệu hướng dẫn Lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho các cơ quan tư pháp địa phương.

Tài liệu gồm 03 phần chính: Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung; Phần thứ hai: Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Phần thứ ba: Lồng ghép bình đẳng giới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tài liệu được thiết kế dưới hình thức tư liệu điện tử, phục vụ rộng rãi nhu cầu nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của những cá nhân, tổ chức quan tâm đến vấn đề giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong hoạt động chuyên môn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được các chuyên gia giới thiệu về những nội dung cơ bản của Tài liệu. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham gia tập huấn, bộ tài liệu sẽ được tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện, trở thành công cụ hữu ích giúp các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện hiệu quả, thống nhất việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáp dục pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức giới trong Nhân dân và giảm tình trạng bạo lực gia đình dựa trên cơ sở giới đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Phạm Đức

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn