TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/10/2022 09:34

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 5902/VPCP-V.I ngày 08/9/2022 về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại báo cáo số 1294/BC-TTCP ngày 22/8/2022 tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021", ngày 05/10/2022, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 5313/UBND-NCKTGS về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm đúc kết sau 03 năm thực hiện Đề án, thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, cụ thể:

- Tiếp tục lồng ghép công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và kế hoạch tuyên truyền hằng năm. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị; từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm đi vào chiều sâu, tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền. Chú trọng kết hợp với tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vấn đề liên quan đến tham nhũng và phòng, chống tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng; mở chuyên mục tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trên các báo, đài.

 - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các ngành, các cấp; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về - công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương nhằm truyền đạt được hiệu quả cao nhất.

Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, trong đó chú trọng về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật trong đó có truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ sớm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027.

 Thanh tra thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Chủ trì, xây dựng kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các lớp tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và các đối tượng có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Hà Chi

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn