TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/10/2021 07:53

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2021: 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin tuyên truyền

 Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2021 bằng hình thức trực tuyến để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ 6 nhiệm vụ cần tập trung tuyên truyền nêu sau:

Thứ nhất, bám sát chương trình kỳ họp Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để tập trung tuyên truyền những kết quả quan trọng của Hội nghị này theo tài liệu chính thức của Văn phòng Trung ương Đảng phát hành.

Thứ hai, tuyên truyền những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua. Thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vaccine đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong công tác tuyên truyền, cần tuyên truyền đậm nét kết quả quan trọng của các chuyến thăm và làm việc. Trong đó, nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại trên đã góp phần tích cực thúc đẩy triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, truyền đi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đẩy mạnh và làm sâu sắc các mối quan hệ song phương và đa phương, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Việt Nam là bạn bè tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tuyên truyền khẳng định, “năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” là tiêu chuẩn quan trọng của cán bộ, đảng viên, phẩm chất cần có của người cách mạng, là bước cụ thể hoá của vấn đề đổi mới, sáng tạo đã được Ðại hội XIII của Ðảng đặt ra, qua đó thể hiện quyết tâm của Ðảng ta trong quá trình lãnh đạo triển khai, đưa nghị quyết của Ðảng sớm đi vào cuộc sống.

Thứ tư, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Ðảng trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ năm, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ngày 20/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp căn cứ Hướng dẫn tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

Thứ sáu, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, tuyên truyền kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021) để khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, tuyên truyền việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thu Phương

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn