TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/02/2023 08:35

Thể lệ Hội Thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2022-2023

Ngày 13/01/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2022 - 2023. Cụ thể như sau:

Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2022 - 2023 (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của công nhân lao động thành phố, nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Việc tổ chức Hội thi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành.

Cơ quan tổ chức, phối hợp

- Cơ quan tổ chức: Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

- Các cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và công nghệ; Sở Công Thương;

+ Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban thi đua - Khen thưởng thành phố, Sở Nội vụ; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các cấp Công đoàn thành thành phố, Công đoàn các đơn vị Trung ương trên địa bàn thành phố; Báo Hải Phòng, Báo Lao động thường trú tại Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cng thông tin điện tử thành phố; Đài phát thanh các quận, huyện, Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp, mô hình, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật (gọi tắt là giải pháp) đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi được đăng ký theo các lĩnh vực sau đây: Nông, lâm, ngư nghiệp, chế biến thủy sản; Công nghệ sinh học và y dược; Chế tạo máy, cải tiến thiết bị phục vụ sản xuất; Vật liệu, năng lượng, hóa chất, tài nguyên và môi trường; Dệt may, da giầy, hàng dân dụng; Phân phối điện, khí đốt và nước; Các lĩnh vực khác không thuộc các nhóm trên.

Đối tượng dự thi

- Tất cả cán bộ, công nhân lao động đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng có các giải kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh được tạo ra và áp dụng tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ trước đến nay chưa dự thi hoặc đã tham gia dự thi mà chưa đạt giải ở bất kì cuộc thi nào, nếu có cải tiến đều có quyền tham dự Hội thi.

- Các giải pháp kỹ thuật đã đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Hải Phòng thì không được tham gia dự thi.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

- Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: là các giải pháp đang được áp dụng tại các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, không trùng với các giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

- Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Giải pháp kỹ thuật dự thi mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

- Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp kỹ thuật dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm có 02 bộ, mỗi bộ bao gồm 03 loại tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4, gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu).

2. Bản mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi.

3. Toàn văn giải pháp kỹ thuật dự thi.

* Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau: Họ và tên người dự thi hoặc tổ chức dự thi; Địa chỉ nơi làm việc; Địa chỉ nơi cư trú; Điện thoại liên hệ; Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi cụ thể từng cá nhân); Tên giải pháp dự thi; Lĩnh vực dự thi; Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm); Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm (%) đóng góp và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra; Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật; Xác nhận của đơn vị, doanh nghiệp cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể.

* Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Thuyết minh làm rõ tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả của giải pháp. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

- Hiệu quả kỹ thuật: thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với chỉ tiêu kỹ thuật đã biết trước đó.

- Hiệu quả kinh tế:  là lợi ích trực tiếp thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất, công tác. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, trong đó nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

­- Hiệu quả xã hội: được thể hiện qua mức độ cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, công tác an sinh xã hội...

- Khả năng áp dụng: được chứng minh thông qua việc xác nhận của cơ quan nơi ứng dụng giải pháp hoặc hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh và các tính toán minh họa (nếu có).

* Toàn văn giải pháp dự thi:

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm mô hình, sản phẩm, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa.

* Các tài liệu khác: như bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh và các tính toán minh họa... (nếu có).

Nộp và nhận hồ sơ dự thi

* Hồ sơ dự thi được gửi về Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2022 - 2023, theo địa chỉ:

- Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ: Số 88, đường Điện Biên phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253745304; Fax: 02253745776.

- Email: lđlđ.bcspl@haiphong.gov.vn hoặc dieuchinhsach@gmail.com

* Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 31/3/2023.

- Chấm các giải pháp dự thi: Từ 01/4/2023 đến 30/4/2023.

- Lễ Trao giải thưởng: Tháng 5/2023.

* Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng các sản phẩm hoặc mô hình sẽ được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 03 tháng nếu người dự thi có yêu cầu.

Cơ cấu giải thưởng, quyền lợi của tác giải đạt giải

- Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 01 giải nhất.

- Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 01 giải nhì.

- Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 02 giải ba.

- Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa 03 khuyến khích.

Kinh phí cho Hội thi

Kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2022 - 2023 được thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo

Ban Tổ chức Hội thi bao gồm lãnh đạo, Ban chuyên môn nghiệp vụ của Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Sở Tài chính, Ban Thi đua- khen thưởng, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đảm nhiệm. Trưởng ban Tổ chức Hội thi thay mặt các thành viên Ban Tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo, ban hành Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi. Ban Thư ký Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn thành phố.

Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà phân tích thuộc lĩnh vực dự thi giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

- Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

- Khi các giải pháp dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành.

Quyền công bố

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định trao giải, tác giả có trách nhiệm gửi cho cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng) các tài liệu dưới dạng file mềm sau đây:

+  Phiếu đăng ký dự thi, bản tóm tắt giải pháp, toàn văn giải pháp dưới dạng file văn bản word.

+ Các file ảnh giới thiệu giải pháp (bmp, png, jpeg . . . ) nếu có.

+ Các video phóng sự  về  giải pháp nếu có.

- Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sẽ công bố nội dung các giải pháp sau khi trao giải lên hệ thống thông tin, truyền thông như Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử và website của Liên đoàn Lao động thành phố, báo chí, truyền hình, kỷ yếu... trừ những giải pháp thuộc diện nằm trong danh mục bí mật nhà nước.

Tổ chức thực hiện

Liên đoàn Lao động thành phố là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên Ban tổ chức Hội thi, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành, các cấp công đoàn thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan thông tin đại chúng triển khai thực hiện Hội thi theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày có Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp, Ban Tổ chức Hội thi tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Vũ Giang

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn